FFU 공기 정화 필터의 개발 전망

2019년 5월 22일 산업 뉴스 225 조회수 과학과 기술의 발전은 하루가 다르게 변화하지만 과학과 기술은 사람들에게 이로움을 주기도 하지만 숨겨진 위험도 도사리고 있습니다. 가장 분명한 것은 우리의 일상 생활 환경이 점점 더 나빠지고 있다는 것입니다. 우리가 평소 숨쉬는 공기만큼은 공기질이 점점 나빠지고 있고, 곳곳에서 스모그 날을...

Triển vọng phát triển của bộ lọc lọc không khí FFU

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 Tin tức ngành 225 lượt xem Sự phát triển của khoa học công nghệ luôn thay đổi theo từng ngày, tuy nhiên khoa học công nghệ mang lại lợi ích cho con người thì nó cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường. Rõ ràng nhất là môi trường sống hàng ngày của chúng ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo như không khí chúng ta thường hít thở,...

Перспектива развития фильтра очистки воздуха FFU

22 мая 2019 г. Новости отрасли 225 просмотров Развитие науки и технологий меняется с каждым днем, но, хотя наука и технологии приносят пользу людям, они также несут скрытые опасности. Наиболее очевидным является то, что наша повседневная среда жизни...

Analisis struktur penapis roller shutter automatik

22 Mei 2019 Berita Industri 214 tontonan Penapis tirai bergulir automatik adalah jenis peralatan penyaringan udara baru khas untuk pembersihan udara. Setelah penyelidikan dan pengembangan jangka panjang, berdasarkan penapis tradisional, ia telah membuat kejayaan besar dalam fungsi automatik. Ia menggunakan penukaran perbezaan tekanan sebelum dan sesudah penapis sebagai dasar bagi sensor untuk menerima isyarat, dan secara automatik menggantikan...

โอกาสในการพัฒนาแผ่นกรองฟอกอากาศ FFU

22 พฤษภาคม 2019 Industry News 225 views การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ในขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำประโยชน์มาสู่ผู้คน...

HICLOVER Incinerators

HICLOVER, Nanjing Clover Medical Technology Co.,Ltd, supply system solutions for medical environmental protection, animal and pet cremation engineering, other municipal solid waste incineration project. We supply single combustion chamber, double combustion chambers, three combustion chambers and multi-combustion chambers waste incinerators for laboratory, clinic, hospital, medical center, hygiene clinical waste destruction...

Things to pay attention to when buying roller blind filter cotton

May 22, 2019 Industry News 229 views Many families now need to use roller blind air filters to improve the air quality of the room, so we need to pay attention to the role of roller blind filter cotton. When buying, many people do not know what the roller blind filter is or the specific function, so they often buy unmatched filter cotton, and some also buy poor quality filter cotton, which not only can not improve the air Quality may also cause...

BFU fan filter unit

May 13, 2019 Air purification equipment 382 views Product Introduction The BFU fan filter unit is a ceiling-mounted unit equipped with a fan, which is used in turbulent flow and laminar flow clean rooms. The BFU fan filter unit is one of the quietest and most cost-effective units on the market. This unit can deliver high-quality air to the clean room with good air flow. It is suitable for manufacturers of semiconductors, electronics, flat panel...