DooSung TECH (เวียดนาม)

2019-05-19 ผลลัพธ์และ กรณี334 การดู

DooSung TECH (เวียดนาม)

ช่องจ่ายอากาศประสิทธิภาพสูง DooSung, BFU, ฝักบัวลม, หน้าต่างถ่ายโอน และอุปกรณ์คลีนรูมอื่นๆ

ชื่อโครงการ: ช่องจ่ายอากาศประสิทธิภาพสูง DooSung, BFU, ห้องอาบน้ำแอร์, หน้าต่างถ่ายโอนและอุปกรณ์ห้องสะอาดอื่น ๆ

แนะนำโครงการ: ห้องอาบน้ำสะอาดห้องแอร์ หน้าต่างโอน ช่องระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง BFU โรงทำความสะอาด และอุปกรณ์ห้องสะอาดอื่น ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ: 2012

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032